Våre tjenester

Vi hjelper deg med

Verditakst og lånetakst for bolig

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en boligsalgsrapport. Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Tilstandsrapport

Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende. En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier. Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen, og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.

Skadetaksering og skjønn

Når en eiendom får skade, vil ofte forsikringsselskapet kontakte takstmann for å få et profesjonelt grunnlag for økonomisk erstatning. Vi sikrer et riktig oppgjør for alle parter. Ved større skader kan man benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra NTF gir god trygghet for et riktig resultat.

Naturskadetaksering

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. Grepa Takst AS inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool og landbruksdirektoratet.

Reklamasjonstakst

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier. Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.